పాఠకులకు, ప్రకటన కర్తలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, ఏజెంట్లకు, క్రిస్మస్‌ ‌పర్వదిన శుభాకాంక్షలు

నేడు క్రిస్మస్‌

పాఠకులకు,
ప్రకటన కర్తలకు, శ్రేయోభిలాషులకు, మిత్రులకు, ఏజెంట్లకు,
క్రిస్మస్‌ ‌పర్వదిన శుభాకాంక్షలు

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *